Betlém: místo naděje. Průvodce ztišením v adventním čase, 1. část ze 4.

Milí přátelé,
pokud se taky chcete během Adventu trochu zastavit a ztišit s Bohem v Božím Slově, chceckněte tento materiál. (Původně byl vytvořený na jeden pobyt Integrity Life, ale hodí se svým tématem právě i na čas Adventu.) Najdete v něm inspirativní myšlenky o Bohu, otázky s odkazy na verše, kde je odpověď, a také otázky na zamyšlení. Ať Vás povzbudí a dobře zaměří v tomto hektickém čase před Vánoci. PeN 

integrity life christm

Bůh má s vaším životem ten nejlepší záměr a stojí za to ho poznat. Vztah s Bohem, který se může stát naším osobním Bohem a Vykupitelem, je ze všech vztahů vůbec nejdůležitější. Pro Boha má každý z nás nesmírnou hodnotu. Během následujícího ztišení můžeme investovat právě do vztahu s Ježíšem. Budeme poznávat místa, která jsou spojena s Ježíšovým životem. Dovolme Bohu, aby se tyto pravdy o Ježíši promítly do našeho každodenního života.

BETLÉM, MÍSTO NADĚJE.

Betlém, v překladu “Dům chleba”, je místem, kde se odehrálo několik biblických příběhů. Dle Bible je Betlém místem smrti Ráchel, místem narození Davida a Ježíše a místem uzavření manželství mezi Rút a Boázem – lidí z Ježíšova rodokmene, ze kterého nakonec přišel pravý chléb života, jímž je Ježíš Kristus. Pojďme se společně podívat na Betlém jako na místo naděje, požehnání, občerstvení a spásy.

integrity life betlem.png

Jaké město si vybral Hospodin na to, aby přinesl spásu celému lidu? Proč si myslíš, že vybral právě toto místo, a co se z toho můžeš naučit o Božím charakteru? (Micheáš 5, 1; 1. Korintským 1, 27-31)

Jaký důvod uvádí Bible pro příchod Božího Syna Ježíše na zem? (Janovo evangelium 3,16-17)

Jak Mesiáš vládne (nebo touží vládnout) ve tvém životě? (Izajáš 9,5-6, Micheáš 5,3-5; )

Co podle Micheáše přišel Mesiáš porazit ve tvém životě, od čeho tě přišel Ježíš osvobodit? (Micheáš 7, 18-19)

V Micheášovi 5,1 vidíme, že Pán Bůh si na záchranu vybral malé město Betlém. Bůh si vybral nevýznamné město, aby změnil chod celých dějin. Proč? Bůh nestaví na lidské slávě, On není ohromen naší velikostí. Nedělá věci tak, aby přilákal pozornost k našim úspěchům, ale naopak: aby přilákal pozornost k Jeho slávě a milosrdenství. Nejhlubší význam malosti a bezvýznamnosti Betléma je, že Bůh neuděluje požehnání Mesiáše – požehnání záchrany v Ježíšově oběti – na základě naší zásluhy nebo našich dobrých skutků, ale protože se tak rozhodl, protože jádrem Jeho charakteru je láska.

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.” Izajáš 9,5-6:

Otázky k zamyšlení

Modlíš se, aby byl tvůj život naplněn živým chlebem (tzn. samotným Ježíšem), nebo věcmi, které zasytí jen na chvíli?

Kým je pro tebe dnes Mesiáš?

Pán Bůh se postaral, aby se Mesiáš narodil v Betlémě, ve městě Davidově, jak to předpověděli proroci, ačkoli Josef a Marie bydleli v Nazaretu. Věříš, že Bůh i dnes působí svou mocí ve tvém životě stejně jako v době narození Mesiáše a že i ve tvém životě splní to, co zaslíbil?

nativity scene integrity life

Zpracováno podle materiálu od Janky a Evky z InLife.
Brzy se můžete těšit na druhý ze čtyř adventních zamyšlení. Hezký adventní čas!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s