Proč vůbec číst Bibli ve 21. století?

Možná jsi už toho o Bibli slyšel mnoho, ale neměl jsi příležitost ji víc prozkoumat. A možná v Boha (už) ani nevěříš. Pokud ale chceš prozkoumat poselství této nejčtenější knihy světa a nechat se jí inspirovat, tento článek je pro tebe. Může to být místy i náročná jízda, ale určitě bude stát za to! Jak se říká: “Co nic nestojí, za nic nestojí.” A tomu, co v Bibli můžeš najít, se nic nevyrovná, jak to vyjádřil Ježíš:

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.”

Matoušovo evangelium 13, 44-45

Co může čtení Bible přinést nevěřícímu člověku?

Dovolte mi zmínit alespoň 5 důvodů, proč i nevěřícího člověka velmi obohatí čtení a znalost Bible. Umožní mu to totiž…

1. Porozumět evropským kulturně-historickým kořenům
Znalost Bible umožňuje pochopit, na jakých základech je postavená evropská civilizace. Mimo jiné ti více pomůže zorientovat se v historii, filozofii, období reformace atd.

2. Získat praktickou moudrost
Bible obsahuje mnoho obecně platné moudrosti aplikovatelné do každé oblasti života. Jak fungovat ve vztazích, ať už v manželství, mezi blízkými či v práci, jak řešit konflikty a nebo proč a jak odpouštět. Bible mluví také o důležitosti charakteru – například jaký dopad má pokora a pýcha na člověka a naše vztahy. Pokud jednou budeš vést tým lidí nebo vychovávat děti, můžeš z Bible čerpat moudrost a vyvarovat se mnoha chyb.

3. Poučit se z chyb jiných a získat inspiraci


Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

George Santayana

Bible je plná reálných lidí, kteří v životě šli za různými cíli a dělali důležitá rozhodnutí. Někteří dopadli dobře, jiní velmi smutně, například král Šalomoun, který dobře začal a špatně skončil. Díky znalosti Bible se můžeš mnoha chyb vyvarovat, a naopak získat inspiraci a nové vzory. Například osobně neznám obsáhlejší a kvalitnější zdroj pro principy dobrého vůdcovství, než je kniha Nehemjáš.

4. Porozumět dílu a životu velikánů světového umění a literatury
Mnohé důležité osobnosti historie obvykle Bibli dobře znaly a často z ní čerpaly pro své dílo. Ať už v hudbě (Dvořákovy Biblické písně, Händelovo oratorium Mesiáš), ve výtvarném umění (Rembrandt, Michelangelo) či literatuře (Komenský, Dostojevskij). Čím lépe Bibli známe, tím lépe porozumíme mnohému v historii, umění a literatuře.

5. Vytvořit si vlastní názor na existenci Boha a učení Ježíše Krista
Celá Bible – od Genesis po knihu Zjevení – ukazuje na osobu Ježíše Krista a na vztah Boha k lidem. Možná máš tisíc důvodů, proč nemáš rád církve. Ale přečti si sám, co Ježíš učil (například v evangeliích v Novém zákoně), a vytvoř si na něho vlastní názor.

Tip: Je lepší začíst číst Bibli od Nového zákona (od evangelií) než od první strany (Starého zákona), protože potom mnohem lépe porozumíš právě Starému zákonu. Jak kdosi vtipně poznamenal: “Kdo začne číst Bibli od Genesis, obvykle zahyne spolu s Izraelci na poušti.” 🙂 Navíc, novozákonní doba je nám kulturně a historicky bližší než doba starozákonní, což nám ulehčuje jí porozumět.

A jaký mají křesťané užitek ze čtení a studia Bible?

Jako je pro naše tělo nezbytná pravidelná a vyvážená strava, stejně tak je pro našeho ducha důležité Boží slovo, aby náš vnitřní člověk nechřadl a rostl. Když křesťan dobře zná svého Boha, Jeho moc a charakter, může žít naplno hojný a plný život, který nabízí Ježíš. Pokud bude svého Boha znát jen velmi málo, bude v duchovním životě často naopak “poražený“, nejistý či zmalomyslněný. Bible o sobě říká, že je Božím Slovem k člověku, které proniká až do srdce.

Archiv In-Life

Když křesťan čte Boží slovo a přijímá ho vírou, umožňuje mu to mimo jiné:

1. Poznávat Boha a budovat vztah s Ním
“Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.” 2. list Petrův 3,18

2. Růst ve víře
Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.” Římanům 10,17
Naše důvěra Bohu (víra) roste, když poznáváme z Bible, jaký je Bůh, a rozhodujeme se tomu věřit v srdci.

3. Poznávat Boží vůli
“Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.” Žalm 119,105
Kdosi řekl, že asi 95 % Boží vůle najdeme v Bibli. Když potřebujeme zjistit Boží vůli v něčem, o čem v Bibli přímo nečteme, i v tom nám Boží slovo velmi pomůže. Například v rozhodování nám velmi pomůže vědět, jaké postoje a motivace v srdci se Bohu líbí, a naopak. Zaměřit se na naše postoje v rozhodování nám totiž umožní vyvarovat se mnoha přešlapů. Pokud zvažuji jinou pracovní pozici pouze kvůli prestiži a touze něco sobě (nebo někomu) dokázat, jistě nebude Boží vůlí pro mě něco, k čemu mě vede postoj, který Bůh nenávidí.

4. Získat naději, odvahu a povzbuzení pro každý den
“Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.” Izajáš 43,2
Bůh nás ve svém Slově neustále ujišťuje, že i v těžkostech je s námi a nikdy nás neopouští. Když čteme Bibli, stále znovu nám to připomíná.

5. Poznat pravdu a tak odlišit lži
„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Janovo evangelium 8,31-32
Ježíš tu říká, že máme v Jeho slově “zůstávat”, tzn. “plnit” s ním naši mysl, abychom znali pravdu, odlišili a odmítli lži a mohli tak být vnitřně svobodní.

6. Proměňovat mysl a způsob přemýšlení
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

7. Dávat na první místo to nejdůležitější
“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.” Matoušovo evangelium 6,33 Bible nám dává jasné vodítko pro dobré priority v životě.

8. Umět vítězit v “duchovním boji”
Bible mluví o tom, že existuje duchovní svět. Ačkoli Bůh je nesrovnatelně mocnější, určitou omezenou moc má ještě Boží protivník, ďábel. Proto je důležité znát pravdy Božího Slova, které Bible přirovnává k duchovní zbrani – meči. A kdykoli přijdou lži, obvinění nebo pochybnosti, můžeme je nahradit pravdou Božího Slova. Přesně to dělal Ježíš, když byl pokoušený na poušti, a reagoval slovy: “Je psáno…” (Matoušovo evangelium 4)

Moje zkušenost s Biblí

Pro mě osobně bylo největším přínosem čtení Bible to, že jsem se dozvěděla zásadní věci o osobnosti Ježíše a o tom, co učil (právě o něm jsem měla hodně omezené a zkreslené informace a mnoho předsudků). A právě díky tomu, že jsem uvěřila v Ježíše, mohla jsem poznat Boha osobně a to změnilo můj život. A rozhodně si nechci nechat ujít to, co mi Bůh i dnes chce říct skrze svoje Slovo :-). Je to totiž vůbec nejčastější způsob, jakým ke mně Bůh mluví.

Přeji vám mnoho “vykopaných” pokladů a svěží inspirace ze čtení Bible, ať už jste věřící nebo ne.

PeN

Doporučená literatura a bibliografie:
Fee, G., Stuart, D. (2012). Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů. – unikátní praktická a čtivá kniha napsaná pro laiky velkými kapacitami v oblasti biblických studií o tom, jak číst odlišné žánry jednotlivých knih Bible
Alexander, P., et al. (2009). Průvodce Biblí. Praha: Česká biblická společnost. – výborně zpracovaný průvodce každou biblickou knihou s mnoha fotografiemi a ilustracemi, kolektiv více než 30 světových odborníků v oblasti biblických studií
Podcast Tak ako teda? – epizody o důvěryhodnosti Bible
14 otázek na téma Bible vypracované Ing. Petrem Fiedorem (například Je snad Bible plná rozporů?), vyšlo v knize Fiedor, P. Bůh: svržení předsudků a mýtů. 1. Olomouc: Arché Publishing, 2018. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s