To Slovo bylo Bůh… A Slovo se stalo tělem…

Známý prolog na začátku Janova evangelia jsem poprvé četla ke konci střední školy. A dodnes mě nepřestávají fascinovat pravdy, které skrývá o Bohu. Začíná těmito známými slovy…

Logos. Slovo. Co je to Slovo? Kdo je tím Slovem?

Zpočátku byla pro mě tato slova trochu opředena tajemstvím. Postupně nabyla mnohem jasnějšího významu. Český překlad “Slovo”, v řečtině “logos”, má v původním jazyce mnohem širší význam než jenom “Slovo”. Znamená mj. také “vysvětlení”. (R. C. Stevens)

Ve 14. verši Jan velmi jasně odhaluje, jaké „logos“ má na mysli. Je jím sám Boží Syn Ježíš Kristus. Fráze „jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ je velmi jednoznačná. Zavírá dveře pochybnostem. Jan nás zjevně nechce nechat na pochybách, napospas našim domněnkám.

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Janovo evangelium 1, verš 14)

Ježíš se stal tělem a přebýval mezi námi.

Pravdy o Bohu z Janova prologu

Janova slova o tom Slově s velkým S, o “logos” nám mají mnoho co povědět o Bohu. Čím více o nich přemýšlíte, tím hlubší význam odhalují. Mě zaujaly tyto pravdy, které z těchto veršů (z prvních 14 veršů Janova evangelia) vyplývají.

1. Ježíš (Slovo) je Bohem.

(verš 1) Také Ježíš sám o sobě říká: “Já a Otec jsme jedno.” (Jan 10,30) a “Kdo vidí mne, vidí Otce.” (Jan 14,9)

2. Ježíš (Slovo) nemá počátek.

(verše 1-2) On vždy byl, je a bude. Ježíš byl už na počátku u Boha. Je věčný. Mind-blowing. 

3. Skrze Ježíše (Slovo) bylo stvořeno vše.

(verš 3) V listu Koloským píše apoštol Pavel o Kristu jinými slovy právě tuto pravdu: „On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Koloským 1,15-16)

4. V Ježíši (Slově) je (pravý) život.

(verš 4) V Ježíši (Slově) byl (a je) život.

5. Ježíš je pravým světlem, které osvěcuje každého člověka. Včetně mě.

(verš 5 a 9) Žádná tma nedokáže pohltit světlo, kterým je On. Ježíš je větší než tma (hřích) v našem srdci nebo jakékoli jiné duchovní síly a mocnosti… On sám zvítězil nad hříchem na golgotském kříži.

Ježíš svítí uprostřed naší (mojí) tmy.

6. Jan Křtitel byl předskokan někoho většího.

(verš 7) Přišel, aby vydal svědectví o tom světle (o Ježíši), aby všichni uvěřili skrze něho. Zaujala mě pozorování výborného učitele Bible Ronnieho Stevense o roli Jana Křtitele:


„Panovník nikdy nepřichází první.
Je předcházen.
Panovník nikdy nepřichází samotný.
Je doprovázen.
Tak to bylo s Ježíšem. (…)
Předskokan se jmenoval Jan.“ (R. C. Stevens)

7. Stvořitel světa přišel do svého vlastního, ale…

(verše 10-11) Jaký paradox! Lidé NEPOZNALI VLASTNÍHO STVOŘITELE! (A já jsem Ho dlouho nepoznala.) A lidé ho nepřijali! (I já jsem Ho dlouho nepřijímala jako Boha.) Ve městě Betlém se pro Něho nenašlo místo, tak se narodil ve stáji.

8. Někteří Ho však přijali, uvěřili v Něho a stali se Božími dětmi.

Možná jste také slyšeli celkem rozšířený názor, že Božími dětmi jsou všichni. (Samozřejmě, pokud je to myšleno tak, že Bůh stvořil všechny lidi, nic nenamítám, touto terminologií se však v Bibli nazývá něco zcela jiného.) “Božími dětmi” jsou podle Bible pouze ti, kdo se narodili duchovně, z Boha. Vložením důvěry (víry) v Krista, a přijali to, co Ježíš pro ně udělal.

“Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.” Jan 1,12

O duchovní narození se nemůžeme přičinit vlastními skutky. Moc stát se Božími dětmi je lidem dána od Boha, byla to “Jeho moc”, ne jejich snaha či zásluha. Proto se člověk nemůže stát Božím dítětem tím, že vyrůstá v křesťanské rodině, nebo tím, že se snaží dodržovat přikázání.

Máš jistotu, že ses duchovně “narodil”? Že jsi Božím dítětem? A chceš se jím stát?

9. A Slovo se stalo tělem… Ježíš se stal člověkem.

Ježíš nezačal existovat před 2000 lety, jak si někteří myslí. Vždy existoval, sestoupil od Otce na zem a vzal na sebe lidskou podobu. Ježíš sám řekl: “Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.“ Jan 16, 28

10. Ježíš (Slovo) je plný milosti a pravdy.

Pravda je v Bibli osoba. Je jí Ježíš. Proto není podle Bible pravda pouze relativní, subjektivní, ale objektivní. Ježíš sám o sobě řekl, že On je Pravda.

“Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.” Janovo evangelium 14,6

Význam slova milost spočívá v tom, že dostanu něco, ačkoli si to nezasloužím. Je to dar bez zásluhy příjemce. Tak tomu je i s tím, že dokonalý Bůh bez hříchu (Ježíš) vzal na sebe lidské tělo, dobrovolně vložil na sebe náš hřích, aby nesl trest za naše hříchy. Tím trestem je oddělení od Boha. Duchovní smrt. Ježíš za nás prožíval na kříži úplné oddělení od Boha. To je MILOST. Vládce vesmíru na kříži nedržely hřeby. Byla to Jeho láska k nám.

Jak přijmout tento dar?

To je pravý význam Vánoc. Bůh se stal člověkem, aby nám přinesl ten největší DAR, tu největší milost v dějinách.

Tento dar můžeš přijmout i ty. Pokud chceš, aby se Ježíš stal i tvým Pánem a Spasitelem (Spasitel neboli Zachránce je Ježíš proto, že nás zachraňuje od věčného oddělení od Boha kvůli našemu hříchu). Pokud po tom toužíš a chceš, aby Ježíš (sám Bůh) vedl tvůj život, můžeš Ho o to poprosit svými slovy. (Na Boha neuděláme dojem vznosnými slovy, On se dívá na srdce, jestli jsme upřímní.) A jistě není nic, co by udělal raději, než vyslyšel právě takovou modlitbu, která vychází z pokořeného srdce. Ze srdce, které si uvědomuje, kým je Pán Vesmíru a co pro něj, pro ni (nebo pro mě) udělal.

PeN

Bibliografie:
Stevens, R. C. (2018). The Path to Discipleship, a year in John 1-11. Bakersfierd: Rampart Publications.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s