Getsemane: místo, kde nás Ježíš učí pokoře. Průvodce ztišením – 3. část ze 4.

Je tu pokračování materiálu pro ty, kdo se chtějí na chvíli zastavit, ztišit a inspirovat z Bible. Předchozí část s názvem “Galilejské jezero: místo, kde nás Ježíš učí věřit” najdete zde

Getsemane: místo, kde nás Ježíš učí pokoře.

Getsemanská zahrada v Jeruzalémě se nachází na úpatí Olivové hory v údolí Cedronu. Ježíš tam často chodíval mluvit se svým Otcem. A právě na tomto místě se modlil i před svou smrtí.

Getsemane v Jeruzalémě dnes. Zdroj: pixabay

V Matoušově evangeliu 26, 36-46 máme tuto modlitbu zaznamenanou.

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“ (…) Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ (…) Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“

  • Jaký byl hlavní obsah této Ježíšovy modlitby?
  • Změnil Pán Bůh okolnosti poté, jak se Ježíš modlil? Proč pak Pavel píše v listě Židům 5,7, že Jeho modlitba byla vyslyšena?
  • Jak Pán Bůh odpověděl na Ježíšovu modlitbu? Lukáš 22, 39-46:

Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.” Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.” Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

  • Vzpomeň si na svou nedávnou modlitbu. Jak na ni Pán Bůh odpověděl?

Druhá modlitba v zahradě: čin poslušnosti.

Jaký je obsah Ježíšovy druhé modlitby v Matouši 26, 42?

Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“

  • Vidíte zde nějakou změnu oproti první modlitbě? Ježíš se podruhé modlí, ať se stane Otcova vůle. Co tím ukazuje o Jeho postoji vůči Otci?
  • Jaké ovoce přinesla Ježíšova poslušnost do tvého života a života ostatních lidí, kteří uvěřili v Ježíše, přijali Ho, a tak se stali Božími dětmi? (Filipským 2, 8-9; Izajáš 53, 10-11)
  • Jaké ovoce může přinést tvá poslušnost vůči Boží vůli do tvého života a života jiných?

Neobracej se od svého poslání, které ti Bůh svěřil, i když jsou okolnosti těžké. Modli se. Vždyť Bůh řekl: “Neboj se, já jsem tvá pomoc.” (Izajáš 41,13). Možná nezmění okolnosti, ale dá ti vše potřebné, abys to zvládnul.

Otázky na zamyšlení:

  • Židům 5,7 říká, že Ježíšova modlitba byla vyslyšena pro jeho pokoru (podrobení se Bohu). Co nás to učí o modlitbě? S jakým postojem se máme modlit a odpovídat na Boží výzvy?
  • Modlíš se s vírou slovy “staň se tvá vůle”, nebo jsou tvé modlitby zaměřené na sebe sama a prosíš Boha, aby jednal podle tvé vůle?

Zpracováno podle materiálu In-Life od Janky a Evky.

PeN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s